Beleid Kunst in de Openbare Ruimte

 

Kunst en cultuur zijn een grote kracht van Haarlem. De aanwezigheid van cultuur is belangrijk voor de dynamiek van de stad en een onlosmakelijk onderdeel van de Haarlemse economie en het vestigingsklimaat. Kunst in de Openbare Ruimte vraagt om een kunstinhoudelijke visie en een gedegen organisatie ervan.

In 2011 is de Nota Herziening Beleid Kunst in de Openbare Ruimte opgesteld en goedgekeurd door de gemeenteraad. Hierin is een nieuwe heldere werkwijze voor realisatie en behoud van Kunst in de Openbare Ruimte opgesteld waardoor Haarlem beschikt over een rijke, gevarieerde, goed gedocumenteerde en goed onderhouden collectie.

Welke argumenten spelen een rol in het nieuwe beleid?

Kunst in de Openbare Ruimte is onderdeel van de Ruimtelijke Kwaliteit
Kunst in de Openbare Ruimte kan worden ingezet voor de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, deze levert een bijdrage aan de beleving van de ruimte als veilig, aantrekkelijk en aangenaam.

Visitekaartje van de stad
Kunst in de Openbare Ruimte is meer dan verfraaiing, deze is een visitekaartje van de stad. De artistieke kwaliteit is essentieel. De keuze voor Kunst in de Openbare Ruimte is voor alles een artistiek inhoudelijke keuze. Met de nieuwe werkwijze wordt niet alleen de bestaande collectie beter op waarde geschat en onderhouden, ook wordt meer nagedacht over de nieuwe kunstopdrachten in relatie tot de totale collectie.

Goede coördinatie en deskundige organisatie borgen de kunstinhoud
Het college van B&W kiest er voor met de nieuwe werkwijze de coördinatie van realisatie en beheer en onderhoud van Kunst in de Openbare Ruimte binnen de ambtelijke organisatie weer in één hand te brengen. Vanuit de kunstinhoudelijke visie op de collectie wordt bepaald hoe en door wie kunst in de openbare ruimte wordt uitgevoerd. Ook wordt vanuit deze visie de prioritering aangegeven voor onderhoud van kunst in de openbare ruimte. Uitgangspunt is dat deze coördinatie ad hoc acties en reparaties achteraf voorkomt.

Goed curatorschap voor bestaande Kunst in de Openbare Ruimte
Het college stelde per 1 september 2011 een adviescommissie Collectie Kunst in de Openbare Ruimte in die verantwoordelijk is voor het schouwen van de huidige collectie. Deze adviescommissie bestaat uit externe adviseurs (onbezoldigd) uit de publieke en particuliere sector. De adviseurs worden benoemd voor de duur van het project. De adviescommissie schouwt elk object aan de hand van een aantal criteria. Per object adviseert de adviesgroep Kunst in de Openbare Ruimte wat er met het bet betreffende object moet gebeuren; opknappen, verplaatsen of verwijderen.

 

BEHEER EN ONDERHOUD

Cruciaal is dat de kunst blijvend onderhoud geniet zodat de collectie haar waarde behoudt. Het beheer en onderhoud van Kunst in de Openbare Ruimte vraagt om specifieke expertise. De organisatie Kunstwacht (www.kunstwacht.nl) beschikt over alle ervaring en de vakinhoudelijke kennis en neemt daarom het beheer en onderhoud van de totale gemeentelijke collectie op zich.