Beleid Kunst in de Openbare Ruimte

 

Kunst en cultuur zijn een grote kracht van Haarlem. De aanwezigheid van cultuur is bepalend voor de dynamiek, de aantrekkelijkheid en de identiteit van de stad. Het beleid van Kunst in de Openbare Ruimte vraagt om een kunstinhoudelijke visie en een gedegen organisatie.

In 2011 is de Nota Herziening Beleid Kunst in de Openbare Ruimte opgesteld en goedgekeurd door de gemeenteraad (klik hier voor het Raadsstuk). Hierin is een nieuwe heldere werkwijze voor realisatie en behoud van Kunst in de Openbare Ruimte opgesteld waardoor Haarlem beschikt over een rijke, gevarieerde, goed gedocumenteerde en goed onderhouden collectie.

 

Welke argumenten spelen een rol in het nieuwe beleid?

Kunst in de Openbare Ruimte is onderdeel van de Ruimtelijke Kwaliteit
Kunst in de Openbare Ruimte kan worden ingezet voor de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, deze levert een bijdrage aan de beleving van de ruimte als veilig, aantrekkelijk en aangenaam.

Visitekaartje van de stad
Kunst in de Openbare Ruimte is meer dan verfraaiing, deze is een visitekaartje van de stad. De artistieke kwaliteit is essentieel. De keuze voor Kunst in de Openbare Ruimte is voor alles een artistiek inhoudelijke keuze. Met de nieuwe werkwijze wordt niet alleen de bestaande collectie beter op waarde geschat en onderhouden, ook wordt meer nagedacht over de nieuwe kunstopdrachten in relatie tot de totale collectie.

Goede coördinatie en deskundige organisatie borgen de kunstinhoud
Het college van B&W kiest er voor met de nieuwe werkwijze de coördinatie van realisatie en beheer en onderhoud van Kunst in de Openbare Ruimte binnen de ambtelijke organisatie weer in één hand te brengen. Vanuit de kunstinhoudelijke visie op de collectie wordt bepaald hoe en door wie kunst in de openbare ruimte wordt uitgevoerd. Ook wordt vanuit deze visie de prioritering aangegeven voor onderhoud van kunst in de openbare ruimte. Uitgangspunt is dat deze coördinatie ad hoc acties en reparaties achteraf voorkomt.

Goed curatorschap voor Kunst in de Openbare Ruimte
De commissie Kunst in de Openbare Ruimte is opgericht bij de vaststelling van de nieuwe werkwijze K.i.O.R (gemeenteraadsbesluit eind 2011). De samenstelling van de commissie valt onder de verantwoordelijkheid van de beleidsafdeling Cultuur. De commissie adviseert het bestuur over alle vragen en initiatieven op het gebied van kunst in de openbare ruimte. De commissie vergadert twee maal per jaar.

Nieuwe Kunstopdrachten

Om zich te verzekeren van een transparante, professionele organisatie van nieuwe kunstopdrachten werkt de beleidsafdeling Cultuur van de gemeente Haarlem samen met 37PK, Platform voor Kunsten die als externe partij in gemeentelijke opdracht de coördinatie en organisatie van de kunstopdrachten uitvoert.

Dit houdt in dat 37PK voor de gemeente Haarlem, eventueel in samenspraak met mede-initiatoren en/of -financiers, de opdrachtomschrijving opstelt, de werving uitvoert, de selectieprocedure – door een onafhankelijke adviescommissie – coördineert, de afspraken met en begeleiding van de kunstenaar op zich neemt, de procedure, randvoorwaarden en de voortgang van het traject controleert en de interne en externe communicatie over het project verzorgt. Voor meer informatie zie 37PK

Beheer en Onderhoud

Cruciaal is dat de kunst blijvend onderhoud geniet zodat de collectie haar waarde behoudt. Het beheer en onderhoud van Kunst in de Openbare Ruimte vraagt om specifieke expertise. De organisatie Kunstwacht (www.kunstwacht.nl) beschikt over alle ervaring en de vakinhoudelijke kennis en neemt daarom het beheer en onderhoud van de totale gemeentelijke collectie op zich.